2. programa-temari
descargar 0.62 Mb.
título2. programa-temari
página1/16
fecha de publicación26.01.2016
tamaño0.62 Mb.
tipoPrograma
b.se-todo.com > Ley > Programa
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


A continuació apareixen per ordre alfabètic les assignatures de Graui Màster. Es tracta, però, d’una aproximació genèrica que pot ser canviada a criteri de cada professor i de cada any.


ASSIGNATURA: Análisi política i econòmica de la societat actual

CODI: 10P01

CURS: A de llicència

Nº CRÈDITS: 3

CRÈDITS LLIURE ELECCIÓ UDL:

PROFESSOR: Rafael Allepuz Capdevila


1. DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE L’ASSIGNATURA.

L’assignatura té com a objectiu una reflexió sobre els comportaments individuals i col·lectius que configuren el model de societat en el qual ens desenvolupem. Amb aquesta reflexió es pretén perfilar aquelles actituds que haurien de canviar des d’una vessant cristiana per poder millorar l’estil de vida personal i de societat, tot fent propostes de canvi viables.
2. PROGRAMA-TEMARI

 1. La democràcia i les llibertats polítiques

 2. La solidaritat en la recerca del bé comú

 3. El mercat: les oportunitats socials

 4. El desenvolupament i les desigualtats socials

 5. L’anomenada “globalització”

 6. El neoliberalisme i el pensament únic

 7. Neoliberalisme, globalització i cristianisme


3. BIBLIOGRAFIA BÀSICA

 • AA.VV. Teologia del mercat. Creixement sostenible. Nous paràmetres. Barcelona: Cristianisme i Justícia, 1998. (Quadern de Cristianisme i Justícia; 84).

 • ASSMAN, H. Les fal·làcies religioses del mercat. Barcelona: Cristianisme i Justícia, 1997. (Quadern de Cristianisme i Justícia; 76).

 • BONAVIA, P. ; GALDONA, J. Neoliberalismo y fe cristiana. Madrid: Asociación Cultural Cristiana, 1995.

 • DÍAZ-SALAZAR, R. La cultura de la solidaridad internacional en España. Barcelona: Cristianisme i Justícia, 1995. (Quadern de Cristianisme i Justícia; 66).

 • MÀRIA i SERRANO, J. F. La globalización. Barcelona: Cristianisme i Justícia, 2000. (Quadern de Cristianisme i Justícia; 103).

 • PETRELLA, R. El bien común: un elogio de la solidaridad. Madrid: Debate, 1997.

 • SAMPEDRO, J.L. ; BERZOSA, C. Conciencia del subdesarrollo veinticinco años después. Madrid: Taurus, 1996.

 • SEBASTIAN, L. de. La solidaridad. Madrid: Ariel, 1996.

 • SEN, Q. Desarrollo y libertad. Barcelona: Planeta, 2000.

 • VITORIA, F.J. Un ordre econòmic just. Barcelona: Cristianisme i Justícia, 1998. (Quadern de Cristianisme i Justícia; 87).


4. SISTEMA D’AVALUACIÓ

Avaluació continuada.


ASSIGNATURA: Antropologia filosòfica

CODI: 1F003

CURS: tercer

Nº CRÈDITS: 4,5

CRÈDITS LLIURE ELECCIÓ UDL:

PROFESSOR: Josep Martí Cristòfol


1. DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE L’ASSIGNATURA.

L’Antropologia filosòfica té per objectiu respondre a la pregunta “Què és l’home?”, “Qui és l’home?”, com a realitat peculiar entre les altres realitats que l’envolten i “entre” i “amb” les quals es realitza com persona.

L’objectiu esmentat l’abastem mitjançant una descripció fenomenològica de les distintes dimensions de l’ésser humà: corporeïtat, vida, enteniment, voluntat, llibertat, cultura, joc, treball, sociabilitat, valors, religiositat i una reflexió intel·lectiva sobre el significat profund d’aquestes dimensions que, en la seva unitat integral, defineixen l’home deixant traslluir la seva condició essencial “d’esperit encarnat” o de realitat “psicosomàtica” i personal.
2. PROGRAMA-TEMARI

 1. Introducció

  1. Naturalesa i objectius de l’antropologia filosòfica.

 2. Primera part: Fenomenologia de l’home

  1. La dimensió corpòria de l’home.

  2. La vida humana.

  3. El coneixement sensitiu i intel·lectiu de l’home.

  4. Voluntat-llibertat-amor de l’home.

  5. El problema del llenguatge.

  6. La dimensió social i política de l’home.

  7. La cultura.

  8. El treball i la tècnica.

  9. El joc i el divertiment.

  10. L’home i la religió.

  11. La dimensió axiològica o dels valors.

 3. Segona part: Metafísica de l’home

  1. Autotranscendència i espiritualitat de l’ésser humà.

  2. La persona com principi substancial d’autonomia, de comunicació i de transcendència.

  3. Mort i immortalitat de l’ésser humà.

  4. L’home: realitat cultural, lliure, espiritual, personal, “icona de Déu”, valor absolut.


3. BIBLIOGRAFIA BÀSICA

 • BUBER, Martín. ¿Qué es el hombre? Madrid: Fondo de Cultura Econòmica, 1976.

 • CAMOZZI, Ronaldo. Aproximaciones al hombre. Madrid: CCS, 1997.

 • CORETH, Emerich. El hombre. Su naturaleza y su lugar en el mundo. Salamanca: Sígueme, 1987.

 • GEVAERT, Joseph. El problema del hombre. Salamanca: Sígueme, 1987.

 • LUCAS LUCAS, Ramón. El hombre, espíritu encarnado. Madrid: Atenas, 1995.

 • SCHELER, Max. El puesto del hombre en el cosmos. Buenos Aires: Losada, 1968.


4. SISTEMA D’AVALUACIÓ

Treballs sobre cada tema, debats a classe i seminaris.

ASSIGNATURA: Antropologia teològica

CODI: 2T003

CURS: tercer

Nº CRÈDITS: 3

CRÈDITS LLIURE ELECCIÓ UDL: No

PROFESSOR: Llic. Pere Fible

1. DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE L’ASSIGNATURA.

Aquesta assignatura és una mirada integral sobre l’home, receptiva, sensible als esdeveniments històrics on Déu s’ha revelat i a través dels quals ha manifestat també a l’home el misteri de si mateix i l’altíssima vocació a la qual està cridat (GS 22). La nostra mirada parteix, doncs, de la Revelació i usa de la raó il·luminada per la fe per comprendre el misteri de l’home.

El nostre estudi inclou la realitat creatural entesa com a imatge de Déu, sense oblidar el marc més ampli de la creació del món i la seva concreta circumstància històrica abans i després de l’esdeveniment salvador de Crist. La cristologia és la font que informa profundament aquest tractat. Quan parlarem de la protologia, ens afegirem a la fecunda teologia que afirma la central mediació de Crist en tota la creació (Col 1, 15-16). Quan afrontarem la concreta circumstància històrica en la qual es troba l’home abans de la vinguda del Crist, la situació de pecat, no oblidarem que només podem captar la real situació de pecat de l’home a la llum de la salvació de Crist. Quan analitzarem la gràcia, el do de Déu fet en Crist als homes, comprendrem a través de la justificació, la filiació i la divinització de l’home la veritat pregona del seu misteri, realització plena de la imatge de Déu en Crist.
2. PROGRAMA-TEMARI

 1. Introducció a l’antropologia.

 2. Introducció a l’antropologia teològica. Breus apunts històrics de la temàtica de la disciplina.

 3. La doctrina de la creació.

  1. La creació a l’Antic Testament.

  2. Crist i la creació.

  3. Desenvolupament històric de la doctrina de la creació.

  4. La reflexió teològica.

  5. Qüestions frontereres.

 4. L’home: imatge de Déu.

  1. “Imatge de Déu”: l’antropologia de l’Antic Testament.

  2. “Imatge de Déu en Crist”: l’antropologia del Nou Testament.

  3. Reflexió sistemàtica.

   1. El problema ànima-cos: l’home, ésser unitari.

   2. La dignitat de la imatge: l’home, ésser personal.

   3. L’activitat humana en el món: l’home, ésser creatiu.

   4. La qüestió de l’origen: l’home, ésser creat.

 5. El tema del sobrenatural.

 6. El pecat original.

  1. La revelació del pecat a l’Antic Testament.

  2. El pecat en l’horitzó de la salvació: el Nou Testament.

  3. Història de la doctrina del pecat original.

  4. Teologia del pecat original.

 7. Justificació i gràcia.

  1. Antecedents bíblics del concepte de gràcia: l’Antic Testament.

  2. La gràcia en el Nou Testament.

  3. Història de la doctrina de la gràcia.

  4. La justificació.

  5. Què és la gràcia.

  6. Dimensions de la gràcia.


3. BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Llibres de text:

 • RUIZ DE LA PEÑA, J.L. Teología de la creación. Santander: Sal Terrae, 1986.

 • RUIZ DE LA PEÑA, J.L. Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental. Santander: Sal Terrae, 1988.

 • RUIZ DE LA PEÑA, J.L. El don de Dios. Antropología teológica especial. Santander: Sal Terrae, 1991.

Altres llibres interessants:

 • LADARIA, L.F. Introducción a la antropología teológica. Estella: Verbo divino, 1993.

 • LADARIA, L.F. Antropología teológica. Madrid-Roma: Publicaciones de la U.P. Comillas-Universidad Gregoriana Editrice, 1987.

 • LADARIA, L.F. Teología del pecado original y de la gracia. Madrid: BAC, 1997. (Col. Sapientia Fidei. Serie Manuales de Teología)

 • RUIZ DE LA PEÑA, J.L. Las nuevas antropologías. Un reto a la teología. Santander: Sal Terrae, 1985.

 • GONZÁLEZ FAUS, J.I. Proyecto de hermano. Visión teológica del hombre. Santander: Sal Terrae, 1987.


4. SISTEMA D’AVALUACIÓ

L’avaluació es durà a terme mitjançant tres sistemes que hauran de ser superats amb aprovat, almenys cadascun per separat:

 • Petits exercicis pel tema de la teologia de la creació.

 • Prova oral de 10-15 minuts, que alliberarà la primera meitat de la matèria: creaturalitat i imatge de Déu.

 • Prova escrita dels dos darrers temes del curs: el pecat original i la gràcia.
ASSIGNATURA: Apostolat dels laics i pastoral de joventut

CODI: 9P005

CURS: B de llicència

Nº CRÈDITS: 3

CRÈDITS LLIURE ELECCIÓ UDL: No

PROFESSOR: Amadeu Bonet i Boldú


1. DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE L’ASSIGNATURA.

L’objectiu d’aquesta assignatura és el d’aprofundir, per una banda, en el concepte d’Apostolat Seglar que es va definint en els diferents documents del magisteri i per l’altra, en la realitat d’aquest Apostolat en el nostre bisbat i en l’àmbit catalano-balear.

Per conèixer la realitat de l’Apostolat Seglar es durà a terme un atansament des de diverses perspectives: històrica, eclesiològica, pedagògica, organitzativa... Aquest atansament permetrà veure com la vida ha portat a una especialització per ambients, necessària per a poder fer una evangelització que respongui a les qüestions profundes pròpies de les persones que viuen en cada realitat determinada.

Dins d’aquesta especialització, i escoltant la crida que des del Concili Provincial Tarraconense es fa a prioritzar la pastoral de joventut, entrarem més a fons en el coneixement de les realitats de pastoral juvenil que es donen al nostre voltant.
2. PROGRAMA-TEMARI

 1. La vocació del laïcat a l’apostolat i les seves concrecions històriques.

 2. Els documents del magisteri més importants en relació a l’Apostolat Seglar: Concili Vaticà II, Conferència Episcopal Espanyola, Concili Provincial Tarraconense.

 3. Aproximació a una teologia del laïcat des dels diferents moviments d’Acció Catòlica.

 4. Els diferents moviments d’Acció Catòlica a casa nostra: especificitat i complementarietat de cara a l’evangelització. Els moviments d’adults.

 5. Els joves a l’albada del tercer mil·lenni.

 6. La pastoral de joventut: una crida des del Concili Provincial Tarraconense i la proposta marc per a Catalunya i les illes.

 7. Els agents de pastoral de joventut: perfils per a una tasca prioritària.

 8. Les realitats de la pastoral juvenil al nostre Bisbat i la seva coordinació.3. BIBLIOGRAFIA BÀSICA

 • Documents del Concili Vaticà II.

 • Resolucions i missatge del Concili Provincial Tarraconense.

 • Documents de la Conferència Episcopal Espanyola.

 • Proposta de Pastoral de Joventut per a Catalunya i les illes de l’any 1998.

 • Documents d’identitat dels diferents moviments d’Acció Catòlica.


4. SISTEMA D’AVALUACIÓ

Treball escrit a partir de la lectura i comentari d’algun dels documents estudiats.

Treball escrit d’aprofundiment en el coneixement d’algun dels moviments d’Apostolat Seglar del nostre Bisbat.

ASSIGNATURA: Bíblia i catequesi

CODI: 9P001

CURS: A de llicència

Nº CRÈDITS: 3

CRÈDITS LLIURE ELECCIÓ UDL: No

PROFESSOR: Jaume Pedrós Solé


1. DESCRIPCIÓ GENÈRICA DE L’ASSIGNATURA.

Els dos substantius ja ens indiquen la finalitat d’aquesta assignatura. Es tracta de veure com la Bíblia és una font absolutament imprescindible per a la catequesi, però també veure com en la mateixa Bíblia ja hi és present la catequesi. Tanmateix, no volem quedar-nos només en l’afirmació o constatació general: baixarem al detall per a veure quins elements catequètics ens dóna la lectura de la Bíblia per acabar plantejant-nos com ha d’ésser l’ús de la Bíblia en la catequesi, entesa aquesta bàsicament com a Ministeri de la Paraula.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

similar:

2. programa-temari iconModulo I. Componente programa información general del programa

2. programa-temari iconPrograma áreas temáticas del Programa Académico

2. programa-temari icon2. Programa

2. programa-temari iconPrograma de

2. programa-temari iconPrograma nº

2. programa-temari iconPrograma nº

2. programa-temari iconPrograma de

2. programa-temari iconPrograma Nº

2. programa-temari iconPrograma nº

2. programa-temari iconPrograma nº
Todos los derechos reservados. Copyright © 2019
contactos
b.se-todo.com